torsdag 29 mars 2012

Lönsam sjukvård

En diskussion om lönsam sjukvård. Som jag tidigare nämnt finns det en uppfattning i Sverige att vården är tärande. Följden blir minskade investeringar och färre aktörer och detta är i sin tur mer kostsamt än en relativ överproduktion. Läs själv.

tisdag 27 mars 2012

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen grunnar vidare på vad att göra med akutsjukvård som vill bli en basspecialitet. Detta är en fråga som kan påverka hela sjukvårdsystemet och man funderar på att lyfta ut frågan ur nuvarande process. Det är intressant att man faktiskt inser att en basspecialitet inte är ett kuriosa önskemål utan får långtgående konsekvenser för övriga kliniker.
Jag vill hålla med om att detta är en större fråga som rör ett systemskifte och inte en liten grupp läkare som vill ha ett specialisterkännande.
Denna fråga rör alltså inte bara specialistindelningen som helhet utan också framtida förslag på Läkarutbildningens längd och mål samt huruvida AT-tjänstgöring skall fortsatt finnas och i vilken form. Utan kompetens och koordination i alla dessa områden kommer besluten oundvikligt slå fel.
Låt oss börja med läkarutbildningen. Här finns helt klart ett behov av att EU anpassa längden på utbildningen så legitimation kan uppnås inom samma tidsram för svenska läkare som utländska.
Tidigare har målet med svensk läkarutbildning varit en examinering av ämneskunskaper inom hela fältet medicin samt förberedelse för AT-tjänstgöring. AT-tjänstgöring har i sin tur haft ett stort fokus på primärjoursarbete, speciellt på mindre sjukhus.
Detta synsätt blir inte helt relevant med ett akutläkarsystem. Om man har ett akutläkarsystem med specialister i akutsjukvård som tar hand om akutmottagningen blir behovet av primärjoursarbete begränsat. Således måste man helt enkelt fråga sig vad som är målet med läkarutbildningen.
Jag har ingen patentlösning på hur framtidens läkarutbildning skall utformas men jag anser att det inte finns anledning att frångå tidsramar som beslutas av EU. Legitimation bör också ingå inom samma tidsram som EU. Svensk läkarutbildning har all chans att växa in i sin nya kostym om man lär av USA.
Därefter bör fokus ligga på att få fram kompetenta specialister utan tidsfördröjning. Denna bör också följa EU's tidsramar, förslagsvis 5 år för majoriteten av specialistutbildningarna. Inom respektive specialitet kan man utforma relevanta sidoutbildningar och placeringar för respektive specialitet. Därmed anser jag att vi bör följa Norges exempel och skrota AT-tjänstgöring i dess nuvarande form. En generell bredd och kunskap bör uppfyllas av läkarutbildningen alena. Framtida framjoursbehov ersätts till stor del av akutläkare på akutmottagningarna och av allmänläkare i öppenvården.
SKL's representant Michael Bergström för Socialstyrelsens arbetsgrupp menar att Akutsjukvård som specialitet kan ifrågasättas då sjukhus har olika storlek, upptagningsområde samt att man hellre bör stoppa onödiga besök till akutmottagningarna. Kunskapen om modern akutsjukvård och sökmönster förefaller alltså klart bristfällig, se länk.
En fråga är om Sverige kan utbilda akutläkare. Nina Rhenqvist menar att alla som haft korttidsavdelningar kan handleda. Vad detta betyder har jag svårt att förstå. Socialstyrelsen har definierat akutsjukvårdens bredd och kompetensområde tidigare och arbete på en kortvårdsavdelning synes mig vara långt ifrån denna kompetens.
Anders Printz som leder denna grupp menar att komplexiteten i denna fråga föranleder att inte ändra på statusen för akutsjukvård.
Detta sammanfattar det som tidigare nämnts, att man grubblar vidare utan sakkunskap i frågan.

Se dokumentet i sin helhet.

måndag 12 mars 2012

Kirurgerna på Södersjukhuset

Ännu ett inlägg av kirurgiska representanter. De opererande specialiteterna har länge drivit önskan om akutläkare och en egen specialitet för akutläkare. Systemets fördelar kan extrapoleras till alla specialiteter, varför andra har varit mindre positiva får de själva svara på.

söndag 11 mars 2012

SVD

Här en länk till en artikel jag medverkat till. Medföljande kommentarer tycker jag väl illustrerar de olika åsikter som finns inom akutsjukvården.

lördag 3 mars 2012

Leia and R2D2

" - I have placed in this R2 unit information vital to the rebel alliance..."
I detta dokument hittar du en bidragande orsak till varför Akutsjukvård ej blev en egen specialitet år 2006. The work of the dark side for sure...
Vid förfrågan ska jag gärna kommentera detta dokument, annars lämnar jag det upp till läsaren att finna de (uppenbara för denna blogs Padowan's) felaktigheter som detta dokument innefattar...

torsdag 1 mars 2012

The Empire Strikes Back

Akademiska sjukhuset i Uppsala har sedan flera år haft ett akutläkarprojekt. Igår lade nya sjukhusdirektören Lennart Persson fram ett förslag om att skrota projektet.
Eftersom Uppsala är min hemstad och studieort som läkarstudent känns detta naturligtvis tungt. Samtidigt har det varit för mig tydligt att det aldrig funnits någon förankring och kompetens inom akutsjukvård i det ledande skiktet på Akademiska. Akutsjukvården i Uppsala har jag tidigare skrivit om.
En liknande situation hade akutläkarna i Lund för inte så länge sedan. Detta kom de igenom med idogt lobbyarbete och artikelskrivning i media.
Jag brukar ju säga att Sverige ligger ca 30 år efter USA vad gäller kompetens inom akutsjukvård. Nu får jag väl göra ett undantag för Uppsala som härmed ligger ca 40 år efter...
Lennart Persson var för övrigt en arkitekterna bakom nya Karolinska Sjukhuset som håller på att byggas. Där har man bantat vårdplatserna med en tredjedel och tänker sig bara ha en akutmottagning för "speciellt utvalda patienter". I praktiken kommer detta garanterat att haverera. Tanken att man på förhand kan veta vem som är akut sjuk är som tidigare nämnt en logisk kullerbytta.
Intressant är att Nya Karolinska Sjukhuset är inspirerat av Cleveland Clinic. Mig veterligen har man där haft akutläkare ett antal decennier...
Det ska bli spännande att följa utvecklingen i Uppsala.