fredag 31 oktober 2008

Sjukhusläkaren

Tidningen Sjukhusläkaren har skrivit ett stort reportage om akutläkare. Kul att läsa, tyvärr skrämmande att många försöker uppfinna hjulet igen. Socialstyrelsen kommenterar att man inte ser ett behov av att ändra beslutet om att akutläkare skall vara en basspecialitet. De är endast ett fåtal som vill detta och man kan ändå inte jobba som akutläkare hela livet resonerar de.
Jag har redan tidigare sagt att socialstyrelsen med detta beslut visar att man ej har kompetens i denna fråga. Dessutom har man ingen omvärldsanalys av klass i beslutsunderlaget.
Som tidigare nämnts, strunta i socialstyrelsen! Om socialstyrelsen rekommenderar ingen antibiotika mot pneumoni, tänker vi följa det beslutet? Om vi vet att det i grunden är ett felaktigt beslut? I denna fråga behövs inte socialstyrelsen ändå, vad som behövs är ett nationellt ackrediteringsinstitut som garanterar kvaliteten på utbildningen och samtidigt bereder grunden för en nationell standard på utbildningen. Denna bör stå i samklang med EuSems direktiv, vilket är en femårig basspecialitet, varav tre år på akutmottagning.
Ej heller för specialistexamen behövs socialstyrelsen. Istället kan Swesem organisera denna examen och sjukhusen själva kan välja att bara anställa akutläkare tränade i ett ackrediterat program med godkänd examen. Under de närmsta åren måste det dock finnas övergångsregler då det fn inte finns sådana program eller examina.
Det vore intressant att se hur våra svenska specialister bemöts när de ansöker om specialistkompetens exempelvis i England.

Kerstin Skog i Linköping efterlyser möjligheter för akutläkare i slutskede av sin utbildning att åka utomlands för att delta i ett väletablerat akutläkarsystem. Detta rekommenderar jag varmt.

Annars hittade jag en artikel om effektivisering av ortopedens verksamhet i Oskarshamn. Det är tydligt att de ekonomiska systemet kraftigt påverkar hur vi arbetar, även inom vården. I framtiden efterlyser jag mer av ekonomiska incitament i sjukvården och avskaffande av planekonomin inom densamma.


http://www.sjukhuslakaren.se/site/2008/pa-ortopeden-i-oskarshamn-finns-inga-vardkoer/

onsdag 15 oktober 2008

Svensk internmedicinsk förening

Hittade denna artikel från Svensk internmedicinsk förening nyssens. Undrar om de ändrat sig nu, jag tror detta skrevs år 2004. Betydelse hade det nog i alla fall, då Lennart Persson, som utredde frågan om akutläkare som basspecialitet inte föreslog akutläkare som basspecialitet. Vågar de ta sina argument ut i Europa och USA? Ni som läst min blog tidigare vet vad jag anser om argumenten nedan...
Internmedicinarna som jag arbetar med här i USA skulle aldrig drömma om att avskaffa akutläkarna. Min vän Steve Lynn berättade att internmedicinarna i USA också initialt motsatte sig akutläkare, men var de första som sedan insåg nyttan med dessa. Back to basics - är alla bröstsmärtor internmedicinska åkommor? Pneumothorax? Aortadissektion? Gallbesvär? Behöver alla bröstsmärtor läggas in? Är ont i vänster arm en intermedicinsk eller ortopedisk presentation? Höger arm? Lustigt för övrigt är deras exempel om patienten som har bröstsmärtor som behöver akut PTCA och därmed kardiologkonsult för intervention... denne behöver ju ingen intermedicinare! Deras argument bygger på tron att patienter kommer med diagnoslappar i pannan och deras akutläkarperspektiv verkar inte stå i samklang med internationella erfarenheter.

http://www.sim.nu/mambo/index.php?option=content&task=view&id=80&Itemid=60

tisdag 14 oktober 2008

Tillbehör


Mina handböcker, finns ej någon Fass här... har alla i bröstfickan. Dessutom alltid en kniv, har kommit väl till hands när jag en gång var tvungen att snabbt utföra en tracheotomi. Kniven hade väl väntat på detta i fem år eller så, nu har jag en ny kniv alltid redo.

tisdag 7 oktober 2008

Svensk specialistutbildning, vad ska man säga?

Det finns en inbyggd konflikt i den nuvarande utformningen av specialistutbildningen i Sverige; att verksamhetschefen som ansvarar för specialistutbildningen också betygsätter sin egen utbildning. Detta har Socialstyrelsen uppfattat och rekommenderar extern prövning av specialistläkare, egentligen självklart.
I de flesta länder i europa och i USA finns det kvalitetsnormer som styr vilka sjukhus som får bedriva specialistutbildning och hur många de får utbilda etc. Dessa är fastställda av ett oberoende organ och sjukhusen ansöker om tillstånd att bedriva utbildning, antal platser osv. Också examinering sker externt tex specialistprov.
Kontroll av utbildningcentra sker kontinuerligt och tillstånd att bedriva specialistutbildning kan hävas.
Sverige saknar ett sådant system och det är upp till sjukhusen själva att bestämma hur och när man utbildar specialister. Kvaliteten på utbildningarna blir därmed högst variabel.
Här ett utdrag ur Socialstyrelsens sammanfattning:

" Den internationella jämförelsen vad gäller specialistutbildningen av läkare (i EU och Norden) ger följande resultat: att tidsangivna tjänstgöringar inom huvud- respektive sidospecialiteter är normen i alla länder utom Sverige, att teoretiska moment i utbildningen har en större formell tyngd i de flesta andra länder, att diskussioner om ökad bredd i utbildningen, t.ex. genom införandet av en gemensam kunskapsbas (”common trunk”) för kategorier av specialiteter, förs i merparten av länderna, samt att Sverige har ett förhållandevis högt antal specialiteter.

Sammanfattningsvis konstaterar Socialstyrelsen att översynen pekar på att statens roll vad beträffar genomförandet av utbildningen och kvalitetskontrollen av den samma är mycket begränsad. Ansvaret för utbildningen är splittrat och det finns risk för att lokala förutsättningar påverkar utbildningens kvalitet och innehåll i alltför stor utsträckning.

Socialstyrelsen föreslår dels ett antal åtgärder som syftar till kvalitetsförbättringar av läkarnas specialistutbildning, dels en ny specialitetsstruktur vars grundstenar är basspecialiteter, grenspecialiteter och tilläggsspecialiteter samt en ny specialitetsförteckning.

Åtgärderna inkluderar inrättandet av en rådgivande partsammansatt grupp inom Socialstyrelsen (Nationella rådet för specialistläkarutbildningen), vars syfte är att fördjupa statens och övriga parters engagemang i kvalitetsaspekterna av specialistutbildningen.

För att säkerställa kvaliteten i utbildningen föreslår Socialstyrelsen även följande:

* införandet av fastställda (kvalitets)kriterier för de enheter som utbildar specialister

* förstärkning av sjukvårdshuvudmännens insatser vad gäller handledarutbildning och skapandet av en heltäckande studierektorsfunktion för ST-läkare

* införandet av extern bedömning av de handlingar som utgör underlag för utfärdandet av specialistbevis

* införandet av definierade teoretiska moment i målbeskrivningarna för respektive specialitet

* ett successivt utökat statligt finansieringsstöd till SK-kurserna. "

Socialstyrelsen har i huvudsak rätt.

Läs mer om du vill:
http://www.sos.se/fulltext/107/2003-107-1/Sammanfattning.htm

Vetenskapligt bevisat?

Hittade denna översiktsartikel angående akutläkare och dess framväxt, mycket intressant.

http://www.akuttjournalen.com/pages/aj/pdf/2006_14-1/The%20effect%20of%20specialist.pdf

Mera Danmark

Jag har bara haft mejlkontakt med Inger Söndergaard tidigare, hittade nu en av hennes artiklar, det låter alltid så refreshing när någon annan säger vad man känner själv!

http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER/TIDLIGERE_NUMRE/2005/UFL_2005_32/UFL__2005_32_47607

måndag 6 oktober 2008

Danerna och Norrmännen...

Velkommen!

Akutmedicin er en slags "skadestuemedicin". Fokus er visitering og initial behandling af de patienter, kommer til en almindelig skadestue eller akutmodtagelse.

I mange år har det været sådan, at de mindst erfarne læger modtager de sygeste patienter -ofte uden supervision fra ældre kollegaer. Det skal ændres! Kvaliteten i behandlingen skal sikres.

Dansk Selskab for Akutmedicin er et forum for udveksling af viden og erfaringer. Medlemmerne kommer fra vidt forskellige lægelige specialer, og vi deler interessen for den akutte patient.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Dansk Selskab for Akutmedicin

Hittade danskarnas hemsida, se citat från ovan. Man vidgar sina vyer ständigt!
Danskarna har koll på norrmännen också... känns utvecklingen igen?

http://www.akutmedicin.org/
http://www.akutmedicin.org/?sideID=161

söndag 5 oktober 2008

EuSEM

Var precis inne på EuSEM's hemsida, för närvarande har 9 EU länder Emergency Medicine som godkänd basspecialitet. Det dröjer nog inte så lång tid förrän akutläkare blir godkända som specialister i EU.
Intressant att läsa om de kvalitetskrav inom utbildning till akutläkare som nyligen antagits av EuSEM; bland annat måste utbildningen vara minst 5 år lång, varav 3 år av dessa måste ske på en accrediterad akutmottagning med alla typer av patienter, med krav på handledning, utvärdering, lärarkompetens etc. Läs mer själv...
Jag har svårt att se vilka nuvarande akutläkarutbildningar i Sverige som uppfyller alla dessa krav, men detta sätter ju tydliga mål att sträva efter.

Läs vidare under Task Forces, Core Curriculum...

http://www.eusem.org/Pages/Home/EuSEM_home.html