måndag 11 februari 2013

Flöden

En av de viktigaste funktionerna i akutsjukvården är avflöden från akutmottagningen. Den enskilt största faktorn för avflödesproblem är brist på lediga sängplatser.
En annan faktor är inläggningsrätt och rutiner kring detta. Jag menar att akutläkare skall, liksom alla andra läkare på sjukhuset, har konsulträtt. I praktiken är detta inläggningsrätt då vi avgör när patienten är färdigbehandlad ur akutmottagningens perspektiv och vi avgör också vilken läkare som är mest lämpad för fortsatt handläggning av patientens slutenvård.
Med inläggningsrätt menar jag inte inskrivningsrätt. Tvärtom. 

"Akutkliniken behöver samarbeta med en rad olika kliniker/läkare. Övriga klinikers konsultfunktion bör utformas så att patientens intressen prioriteras i detta samarbete. Inläggningsrätt/konsulträtt bör utformas så att det främjar ett säkert och effektivt omhändertagande. Det bör vara tydligt vilken klinik och läkare som har ansvaret för patienten och när detta ansvar överlämnas. Läkare som övertar patientansvar vid inläggning bör stå för sin egen kliniks vårdplanering, inskrivning, medicinlistor, remisser, konsulter etc. Det är av vikt för patienten att i det akuta förloppet tidigt få tillgång till rätt kompetens och att överlåta inskrivningsarbetet till akutkliniken gynnar inte patienten".


Akutmottagningen måste i framtiden omformas till att bli sin egen klinik. Det finns ingen klinik på sjukhuset som rutinmässigt skriver in patienter åt en annan klinik. Det finns ett skäl till det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar